Настоящите общи условия уреждат реда за участие в “Hackcrisis” – събитие, организирано от СДРУЖЕНИЕ „БГ ПАУЪР“ с ЕИК 205566189, със седалище и адрес на управление София, пк 1618, Столична община, район Красно село, ул. Дебър 17, ап. Б-7, представлявано от Тодор Маринов Гигилев, в качеството си на Председател на УС.

I. Дефиниции

1.1. “Hackcrisis” е събитие, организирано от СДРУЖЕНИЕ „БГ ПАУЪР“, провеждащо се от 27.03.2020 до 29.03.2020 г., което цели генериране на идеи и и решения за справяне със здравословни, физически, икономически и правни проблеми, причинени от разпространението на COVID-19 в България, както и от наложеното във връзка с епидемията извънредно положение с Решение на Народнотото събрание на Република България от 13.03.2020 г.

1.2. “Организатор” е СДРУЖЕНИЕ „БГ ПАУЪР“ с ЕИК 205566189, което поема ролята на координатор на дейностите, свързани с провеждане на Hackcrisis.

1.3. Участник е физическо лице, което се е регистрирало за участие в Hackcrisis посредством уебсайт www.hackcrisis.bg или по друг, предвиден от организатора, начин.

II. Участие в Hackcrisis

2.1. Право на участие в Hackcrisis имат физически лица – участници, които са се регистрирали за участие съобразно предвидения от организатора ред.

2.2. Hackcrisis се провежда дистанционно чрез използване на канал за комуникация на приложението Slack, а именно hackcrisisworkspace.slack.com. Събитието се провежда съобразно с оповестена от организатора програма.

2.3. Посредством участието си в Hackcrisis участниците формират екипи от участници, които в рамките на посочения срок на събитието и съобразно с оповестената програма, генерират идеи както и разработват решения в сферата на информационните технологии, които да могат да послужат за справяне с проблемите, причинени от разпространението на вируса COVID-19.

2.4. Формирането на отбори е доброволно, по желание на участниците в Hackcrisis, но организаторът има правото да прави промени в екипите, в това число да променя техния състав (да изважда и добавя участници) на всяка фаза от протичане на Hackcrisis.

2.5. Всеки участник е длъжен да съдейства на своя екип за постигане на определената от екипа цел и да използва предвидените от организатора канали за комуникация.

2.6. Организаторът може да съдейства за работата на екипите като осигури ментори – лица, които не са участници в Hackcrisis по смисъла на настоящите общи условия, но са ангажирани от организатора да подпомагат със съвети или по друг начин, съобразно тяхното желание и възможност, работата на екипите.

III. Резултат от работата на екипите в Hackcrisis

3.1. Участието в Hackcrisis е безвъзмездно като всеки резултат от работата на екипите, в това число авторско право върху обекти на интелектуалната собственост, създадени от участниците и екипите, възникват в полза на участниците в съответния екип, постигнал резултатите. В случай че екипът не продължи работа по решението или идеята, върху която работи през време на Hackcrisis, посочените в предходното изречения права върху интелектуалната собственост преминават върху организатора, който се задължава да ги използва за нестопански цели, безвъзмездно в полза на държавата или обществото и единствено за нуждите от справяне с последиците от разпространението на COVID-19.

3.2. В обхвата на правата по т.3.1 се включват всички права на интелектуалната собственост, включително такива върху планове, решения, алгоритми, компютърни програми, know-how, както и всеки друг резултат, постигнат от участниците или екипите в рамките на Hackcrisis.

IV. Допълнителни разпоредби

4.1. Доколкото в рамките на провеждане на Hackcrisis и за нуждите на регистрация за събитието, участниците споделят свои лични данни с организатора, организаторът се явява администратор на лични данни по отношение на същите като обработва същите единствено за нуждите на провеждане на Hackcrisis.

4.2. Всеки участник има право, след приключване на Hackcrisis, да бъде информиран, за начина, по който организаторът, е използвал генерираните от него резултати през време на събитието.